ترم جاری
ثبت‌نام کلاس‌های حضوری

کلاس حضوری English File Starter

بدون امتیاز 0 رای
15
880,000 - 1,030,000 تومان

کلاس حضوری Family 1

بدون امتیاز 0 رای
72
880,000 - 1,165,000 تومان
97
880,000 - 1,230,000 تومان

کلاس حضوری Family 3

بدون امتیاز 0 رای
45
880,000 - 1,230,000 تومان

کلاس حضوری Family 4

بدون امتیاز 0 رای
13
880,000 - 1,135,000 تومان

کلاس حضوری Family 5

بدون امتیاز 0 رای
20
880,000 - 1,210,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 1

بدون امتیاز 0 رای
45
880,000 - 1,100,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 2

بدون امتیاز 0 رای
50
880,000 - 1,090,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 3

بدون امتیاز 0 رای
63
880,000 - 1,170,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 4

بدون امتیاز 0 رای
77
880,000 - 1,210,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 5

بدون امتیاز 0 رای
44
880,000 - 1,140,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 6

بدون امتیاز 0 رای
29
880,000 - 1,120,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 7

بدون امتیاز 0 رای
22
880,000 - 1,200,000 تومان

کلاس حضوری Pre phonics

بدون امتیاز 0 رای
20
880,000 - 1,030,000 تومان
بهزودی
solutionelementary 2

کلاس حضوری Solutions elementary

بدون امتیاز 0 رای
17
880,000 - 1,060,000 تومان

کلاس حضوری Solutions Pre Intermediate

بدون امتیاز 0 رای
15
930,000 - 1,110,000 تومان

کلاس حضوری زبان کره ای

بدون امتیاز 0 رای
10
320,000 تومان

کلاس حضوری مکالمه فونیکس

بدون امتیاز 0 رای
14
280,000 تومان