ثبت‌نام کلاس‌های حضوری
ترم آبان-آذر
زمان باقی‌مانده برای ثبت‌نام
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
زمان ثبت‌نام کلاس‌های حضوری به اتمام رسیده است.

کلاس حضوری English File Starter

بدون امتیاز 0 رای
8
700,000 - 850,000 تومان

کلاس حضوری Family 1

بدون امتیاز 0 رای
33
700,000 - 985,000 تومان
29
700,000 - 985,000 تومان

کلاس حضوری Family 3

بدون امتیاز 0 رای
0
700,000 - 970,000 تومان

کلاس حضوری Family 4

بدون امتیاز 0 رای
13
700,000 - 955,000 تومان

کلاس حضوری Family 5

بدون امتیاز 0 رای
6
700,000 - 955,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 1

بدون امتیاز 0 رای
25
700,000 - 952,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 2

بدون امتیاز 0 رای
28
700,000 - 960,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 3

بدون امتیاز 0 رای
36
700,000 - 1,022,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 4

بدون امتیاز 0 رای
25
700,000 - 1,040,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 5

بدون امتیاز 0 رای
5
700,000 - 960,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 6

بدون امتیاز 0 رای
8
700,000 - 1,043,000 تومان

کلاس حضوری Phonics 7

بدون امتیاز 0 رای
17
700,000 - 1,085,000 تومان

کلاس حضوری Pre phonics

بدون امتیاز 0 رای
10
700,000 - 825,000 تومان

کلاس حضوری Solutions elementary

بدون امتیاز 0 رای
4
750,000 - 930,000 تومان

کلاس حضوری Solutions Pre Intermediate

بدون امتیاز 0 رای
6
750,000 - 930,000 تومان