motion banner
تخفیف‌های همیشگی
در آموزشگاه گفتگوی ملل

۴۰ هزار تومان

پیشرفت ۵ تا ۱۰ نمره

۷۰ هزار تومان

پیشرفت 11 تا 15 نمره

۱۰۰ هزار تومان

پیشرفت 16 نمره به بالا

۱۰۰ هزار تومان

معرفی زبان‌آموز به آموزشگاه

50 هزار تومان

دو ترم پشت هم نمره ۱۰۰

۹۰ هزار تومان

شرکت یک نفر در دو کلاس هم زمان

۷۰ هزار تومان

شرکت دونفر از یک خانواده

۲۰۰ هزار تومان

تکرار ترم به هر دلیل

۱۰ هزار تومان

به ازای هر کامنت روی مطالب سایت