1-غیبت بیشتر از دوجلسه درهرترم به منزله حذف دانش آموز است.
2- خروج ازکلاس در طول مدت آموزشی بدون اطلاع مسئولین گروه آموزشی مجاز نمیباشد.
3- درصورت انصراف دانش آموز پس از شروع کلاس به هیچ عنوان شهریه مسترد نمیگردد.
4- در خارج زمان برگزاری کلاس آموزشگاه هیچ مسئولیتی درقبال دانش آموز نخواهد داشت.
5- هزینه هر ترم به صورت کامل در ابتدای هر ترم دریافت میشود در غیر اینصورت از حضور دانش آموز به کلاس معذوریم.
6- رعایت حجاب و شئونات اسلامی توسط دانش آموز الزامی است.
7- امتحان پایان ترم در روز تعیین شده میباشد.
۸- در صورتی که امکان برگزاری کلاسها به هر دلیلی اعم از شیوع بیماری ، آودگی هوا ، بارندگی، سیل ، زلزله و غیره در آموزشگاه به صورت حضوری وجود نداشته باشد ادامه ترم در کلاسها به صورت مجازی برگزار میشود و هیچ شهریه ای پس داده نمیشود.